Investeer in een Leefbaar Platteland en versterk zo het sociaaleconomisch perspectief van inwoners. Die opdracht geven Provinciale Staten (PS) aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Hij krijgt groen licht op een investeringsvoorstel dat hiervoor 16 miljoen euro wordt vrijmaakt.

Voorafgaand aan het besluit leefde het debat in de Staten op. Immers wat verstaan PS eigenlijk onder een leefbaar platteland? En in hoeverre draagt dit investeringsvoorstel DAAR aan bij?

Leefbaar Platteland

Het Investeringsvoorstel Leefbaar Platteland dat Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher met portefeuille Leefbaar Platteland aan PS voorlegt, vraagt om de komende vier jaar 16 miljoen euro te investeren in het versterken van het platteland. Doel is om samen met inwoners en andere partners, zoals ondernemers en medeoverheden, te werken aan toekomstbestendige oplossingen om een leefbaar platteland te realiseren.

Statencommissie aan zet

Statenleden bespraken op woensdag 10 april in de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Sociaal het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. Behalve de Statenleden was ook gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher aanwezig. Tijdens de Statencommissievergaderingen nemen Statenleden geen besluiten over voorstellen van Gedeputeerde Staten (GS). Doel van de bijeenkomst is om inhoudelijk het voorstel helder te krijgen.

Na opening van de vergadering kreeg Susan Annink, voorzitter van Dorpsraad Bruisend Beckum, vijf minuten het woord. Deze inspreker vertelde over haar woonplaats Beckum, een dorp nabij Hengelo. Hier staat de leefbaarheid onder druk door vergrijzing en vertrekkende jongeren. Er zitten minder dan 60 leerlingen op de basisschool en sportverenigingen staan onder druk. In 2020 stelde de gemeente Hengelo een programma op om de leefbaarheid te versterken. Zo kwamen er plannen voor een multifunctionele accommodatie, waar bewoners sporten en elkaar kunnen ontmoeten. Gemeente en dorpsraad willen binnen 10 jaar 130 woningen bouwen voor starters.

De provincie Overijssel tekende op 14 februari met de gemeente Hengelo en de dorpsraad Beckum een intentieovereenkomst, om de leefbaarheid te versterken. Annink omschreef Beckum als een voorbeeld van hoe investeren in leefbaarheid kleine gemeenschappen vooruit kan helpen. Zij vroeg daarom steun voor het investeringsvoorstel. Ook nodigde zij PS uit om Beckum te bezoeken. Aansluitend beantwoordde Annink vragen van leden van de Statencommissie Cultuur en Sociaal.

Is 16 miljoen genoeg?

In twee termijnen namen de leden van de Statencommissie Cultuur en Sociaal het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland onder de loep. In de eerste termijn kreeg gedeputeerde Ten Bolscher inhoudelijke vragen voorgelegd. Zo vroegen de Statencommissieleden onder meer naar de betaalbaarheid. Is 16 miljoen euro wel genoeg? Maar ook: Hoe informeer en betrek je inwoners bij deze plannen? Gedeputeerde Ten Bolscher benadrukte dat het geld vooral is bedoeld om plannen van kleine kernen aan te jagen. Daar waar nodig denkt de provincie Overijssel mee over hoe er elders geld kan worden gevonden, bijvoorbeeld voor een multifunctionele accommodatie. En wat betreft communicatie naar inwoners ziet Ten Bolscher een belangrijke taak voor gemeenten weggelegd als eerste contactpunt.

Wat is Leefbaar Platteland?

In de tweede termijn van de Statencommissievergadering gingen de Statencommissieleden met elkaar het gesprek aan over de vraag wat zij nu verstaan onder Leefbaar Platteland en in hoeverre inwoners de vrijheid hebben om zelf met eigen initiatieven te komen. Immers het investeringsvoorstel benoemt binnen het Plattelandsbeleid zes aandachtsgebieden: Voldoende bereikbare voorzieningen, blijven wonen in je dorp, versterken lokale economie, Noaberschap, gezonde leefomgeving en duurzaamheid. Beperk je inwoners dan niet te veel? En wat verstaan fracties zelf onder Leefbaar Platteland? De tweede termijn maakte duidelijk dat de aanwezige Statencommissieleden hier nog graag op door wilden spreken met elkaar. De Statencommissieleden besloten dit debat verder te voeren in de Provinciale Statenvergadering van 24 april, voordat er over het Investeringsvoorstel Leefbaar Platteland kan worden gestemd.

Door Redactie