Ruim 170 inwoners kwamen op uitnodiging van Provinciale Staten (PS) op woensdagavond 3 juli naar het Provinciehuis te Zwolle. Onderwerp van gesprek was de voorgenomen Omgevingsverordening en inpassing zon en wind.  Hierover nemen PS op 9 oktober een besluit. Deze avond gingen inwoners en Statenleden het gesprek met elkaar aan. Gedeputeerden en ambtenaren ondersteunden de bijeenkomst en beantwoordden vragen van aanwezigen.

Inwoners spraken aan de hand van vijf thema’s aan verschillende tafels met Statenleden. Het ging hierbij om de gespreksonderwerpen ‘Afstandsnorm’, ‘Zon’, ‘Gezondheid’ en ‘Lokaal eigendom’. Mensen die andere onderwerpen wilden bespreken, waren welkom aan de tafels ‘Algemeen’.

Extra tijd vrijgemaakt

PS nam het initiatief voor de inloopavond. Leden van de Statencommissie Milieu & Energie wilden genoeg tijd en ruimte hebben om met inwoners het gesprek aan te gaan. ‘We vinden het belangrijk dat mensen de kans krijgen om over zo’n belangrijk dossier op een goede informele manier met Statenleden te praten over wind en zon. Dan is het goed om langer contact te hebben dan alleen de gebruikelijke vijf minuten inspreektijd’, aldus Statenlid Sanne Winkels. Daarom maakte de Agendacommissie waarin Statenleden bepalen wanneer er wordt bijeengekomen speciaal tijd vrij in de agenda van PS voor de inloopavond.

Statenleden luisteren

Alle Statenfracties waren ruim vertegenwoordigd aanwezig op de inloopavond. Statenlid Reinier Mulder verwelkomde de aanwezigen. Hij benadrukt het belang van de inloopavond: “Statenleden moeten straks een afgewogen besluit nemen dat het algemeen belang dient. Dan is het goed als mensen dankzij de inloopavond extra de tijd krijgen om hun standpunten te delen.” Reinier Mulder is samen met Sanne Winkels voorzitter van de Kopgroep Participatie. Deze groep Statenleden adviseert PS gevraagd en ongevraagd over hoe PS zo goed mogelijk contact kunnen houden met inwoners. Waar een bijeenkomst als die van vanavond een goed voorbeeld van is.

Oog voor emotie

Dat de avond voorziet in een behoefte werd duidelijk door de hoge opkomst. Veel inwoners wilden niet alleen in gesprek, maar ook zichtbaar protesteren tegen de voorgenomen omgevingsverordening. Zij gebruikten de gelegenheid om buiten het provinciehuis te demonstreren met spandoeken. Het illustreert volgens Winkels en Mulder het belang van de inloopavond. “We kunnen er niet om heen. Dit dossier roept veel emotie op. Dit merken we als Statenleden dagelijks”, aldus Winkels. Statenlid Mulder merkt op: “Als Kopgroep Participatie denken wij daar ook voortdurend over na: Hoe voeren wij het gesprek met inwoners over gevoelige onderwerpen zo goed mogelijk? Dat is voor ons een belangrijke vraag.”

Zinvol gesprek

Uiteindelijk werd de inloopavond om 22.05 uur afgerond. Mulder blikt terug op een in zijn ogen zinvolle avond: “We hebben echt kunnen luisteren naar onze gasten. Het is goed te weten waar inwoners zich zorgen over maken.” Volgens Winkels werden veel diverse thema’s besproken. Er zijn veel gesprekken geweest aan de tafels Algemeen. Een veel gehoord geluid was dat de inwoners daadwerkelijk een goed gesprek hebben kunnen voeren met meerdere Statenleden. “Er zijn ook veel verschillende gesprekken geweest aan de tafels met het thema algemeen. Naar mijn mening hebben inwoners daadwerkelijk een goed gesprek kunnen hebben met Statenleden.”

Inspreken blijft mogelijk

Inwoners die aan de inloopavond op 3 juli deelnamen, behouden net als elke andere belangstellende de mogelijkheid om vijf minuten in te spreken over de omgevingsverordening in de Statencommissie Milieu & Energie. Gezien de grote belangstelling maakt de Statencommissie Milieu & Energie hiervoor extra tijd vrij op 18 september. Op deze dag is zowel ’s ochtends als ’s middags gelegenheid tot inspreken. Meer details zoals tijden volgen na de zomer. Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk 4 september door een mail te sturen naar statengriffie@overijssel.nl.

De sluitingsdatum van 4 september wijkt af van de reguliere aanmeldperiode. Dit geeft PS de tijd om een goede tijdsindeling te kunnen maken voor 18 september. PS willen voorkomen dat insprekers onnodig lang moeten wachten tot ze kunnen inspreken.

Besluit op 9 oktober

Na de inloopavond van 3 juli en het horen van de insprekers op 18 september, bespreken de Statenleden van de Statencommissie Milieu & Energie de voorgenomen Omgevingsverordening en inpassing zon en wind. De leden van Statencommissie besluiten of hierover nog verder in de Statenvergadering moet worden gesproken. In dat geval wordt dit Statenvoorstel gezien als een bespreekstuk. Als de Statencommissie verdere bespreking niet nodig acht, wordt het een hamerstuk. In dat geval wordt het zonder voorafgaand debat in stemming gebracht. PS nemen in de Statenvergadering van 9 oktober een definitief besluit door over de omgevingsverordening te stemmen. Zodra een meerderheid van de aanwezige Statenleden instemt met de omgevingsverordening, is deze aangenomen.

 

Door Redactie