Vrijwilligers, mantelzorgers en mensen die belangeloos voor hun omgeving zorgen zijn onmisbaar voor een fijne leefomgeving. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan onder andere de sociale contacten in wijken, onderhoud van natuur, cultuur, evenementen en mobiliteit. Dat maakt het mogelijk voor iedereen om mee te doen in onze provincie. Maar de druk op de vrijwillige besturen en vrijwilligers van onder andere verenigingen, stichtingen, cultuur- en dorpshuizen en plaatselijke belangen neemt toe.

Organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers stoppen door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties, terwijl nieuwe instroom stokt of zich richt op kortdurende en flexibele inzet. Specifieke functies zijn moeilijker te vullen en bestaande vrijwilligers krijgen meer op hun bord.

Daarnaast spelen ook financiële zorgen bij de organisaties een rol en zorgt de wet- en regelgeving voor meer problemen binnen vrijwillige besturen. De oplossing voor het vrijwilligerswerk in de toekomst vraagt om maatwerk. Niet alleen gericht op het werven en behouden van vrijwilligers, maar ook op de transitie van het vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Dat blijkt uit een verkenning van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van de provincie Overijssel, naar de knelpunten en mogelijke oplossingen rond vrijwilligerswerk in Overijssel: ‘Vrijwilligers: cruciale krachten in Overijssel’.

Kennisdeling

De resultaten uit de verkenning zijn op donderdag 27 oktober gepresenteerd tijdens het congres ‘Toekomst voor Vrijwilligerswerk!’. Tijdens het congres kwamen zo’n 120 deelnemers uit het vrijwilligersnetwerk in Overijssel samen om oplossingen te vinden voor het vrijwilligerswerk nu en in de toekomst.

Het congres is de start van een reeks bijeenkomsten die de provincie faciliteert om de uitwisseling van kennis tussen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers uit alle sectoren mogelijk te maken.

De kennisdeling en fysieke ontmoeting werd door de deelnemers als heel waardevol ervaren. Dit maakt het makkelijker om van elkaar te leren en met elkaar het gesprek aan te gaan waar behoefte aan is. Aandachtspunt voor verschillende organisaties is wel dat met de inspiratie die is opgehaald er ook tijd en inzet nodig is om er iets mee te doen. En dat is niet altijd aanwezig.

Samen aan de slag

Gedeputeerde Roy de Witte, portefeuillehouder voor Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit in Overijssel, is blij met de uitkomsten van de verkenning naar het vrijwilligerswerk in Overijssel en de inzet van de partijen uit het vrijwilligersnetwerk in Overijssel tijdens het congres. “Wij willen niet op het provinciehuis een one size fits all oplossing bedenken, maar naar de organisaties toe gaan om daar te vragen wat er nodig is en welke behoeftes er zijn.”

Inzet op de vrijwilliger van de toekomst

De provincie zet zich actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doen ze niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering. Met opleidingen en trainingen krijgen de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties en hun vrijwilligers de kennis en kunde in handen voor bijvoorbeeld het vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers, praktijkervaringen uitwisselen met andere besturen, participatie binnen en buiten verenigingen, maar ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld kulturhuzen, dorpshuizen en sportaccommodaties.

Op zoek naar inspiratie om zelf als organisatie of vrijwilliger aan de slag te gaan of meer weten over de inzet van de provincie om dit te ondersteunen? Kijk dan op www.samenvoorelkaar.nl.

Door Redactie