Het college van B&W heeft de voorbereidende werkzaamheden op de verbouwing van het gemeentehuis stil gelegd. Bij het uitwerken van de plannen blijken er flink meer werkzaamheden uitgevoerd te moeten worden dan verwacht.

Als alle activiteiten zouden worden uitgevoerd, zou dit een bedrag van € 6.710.000 meer vragen. Het college van B&W is geschrokken van dit financiële beeld en kiest ervoor om in gesprek met de gemeenteraad opnieuw te kijken naar de doelen, uitgangspunten en (financiële) kaders.

In januari 2022 nam de gemeenteraad het besluit het gemeentehuis te verduurzamen, de werkomgeving te moderniseren en een gedeelte van het gemeentehuis vrij te maken voor verhuur. Hiervoor is een bedrag van €4.070.000 beschikbaar gesteld.

Financieel beeld

Toen in 2022 de plannen verder zijn uitgewerkt, bleken flink meer werkzaamheden te moeten worden uitgevoerd dan geraamd. Als alle activiteiten zouden worden uitgevoerd zoals nu uitgewerkt, zou dit een bedrag van € 6.710.000 meer vragen.

De toename aan kosten bestaat uit zaken die eerder niet voorzien of niet geraamd waren en daarnaast nieuwe inzichten na planuitwerking. Dit speelt bij zowel de verduurzaming en het binnenklimaat als bij de herinrichting van de werkomgeving. Ook prijsstijgingen vormen een bron van meerkosten.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van een deel van de beoogde huurders. Dit maakt dat er ook kosten verbonden zijn aan de inrichting van het huurdersdeel en de tijdelijke huisvesting van deze huurders.

Tot slot vormt het naar voren halen van geplande onderhoudswerkzaamheden een deel van de extra kosten. Op dit moment zijn nog geen (financiële) verplichtingen aangegaan met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden.

Vervolg

Het college heeft de voorbereidende werkzaamheden stilgelegd en kiest ervoor opnieuw te kijken naar de doelen, uitgangspunten en (financiële) kaders. Op basis daarvan worden scenario’s gemaakt, zodat in gesprek met de gemeenteraad een weloverwogen besluit genomen kan worden.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie